Законы, постановления

Законы Кыргызской Республики

 Закон об образовании Кыргызской Республики, от 30 апреля 2003 г., №92

 Макет ГОС (постановление ПКР «718 от 30.12.2019)

Постановления Правительства Кыргызской  Республики

 Постановление Правительства КР №334 от 23 июля 2018 г. » Об утверждении Временного положения о порядке лицензирования образовательной деятельности в Кыргызской Республике «

 Постановление Правительства КР №496 от 23 августа 2011 г. «Об установлении двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской Республике»

  2015-жылдын 29-декабры № 670. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө

 2016-жылдын 4-октябры № 525. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-сентябрындагы № 670 «Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө»токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу 

 2014-жылдын 4-августу № 438. Билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдындагы Улуттук аккредитациялык кеңеш жөнүндө

 2014-жылдын 26-июну №354. Аралыктан билим берүү технологиясын колдонууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө

 2012-жылдын 29-майы № 346. Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-ж 29-май №346 токтому менен бекитилген ЖОБОЛОР

 1-тиркеме. Кошумча кесиптик билим берүү программасын жүзөгө ашырган жогорку жана орто кесиптик билим берүү жайларынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө ЖОБО

  2-тиркеме. Окуу басылмаларына Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифин ыйгаруунун тартиби жөнүндө

  3-тиркеме. Билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтерди даярдоонун, акысын төлөөнүн, сактоонун, берүүнүн жана эсепке алуунун тартиби жөнүндө жобо

  4-тиркеме.  Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо

  5-тиркеме. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө жобо

  6-тиркеме. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын кафедрасы жөнүндө жобо

  7-тиркеме. — Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети жөнүндө жобо

  8-тиркеме. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобо

  9-тиркеме. Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн окутуу-методикалык бирикмеси жөнүндө жобо

  10-тиркеме. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин учурдагы контролдоо жана орто аралык аттестацияны жүргүзүү жөнүндө жобо

  11-тиркеме. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндө жобо