Licenses, accreditations

  • С.Нааматов атындагы Нарын мамлекттик университетинин мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгү

  • Билим берүү программаларын ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан берилген лицензиялар

   

  • Даярдаган багыттар боюнча академиялык даражаларды ыйгаруу менен, мамлекеттик үлгүдөгү  жогорку кесиптик билими жөнүндөгү дипломун берүү укугун тастыктаган документтер

  

  • Жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу укугу жөнүндөгү MAMЛЕКЕТТИК AKT

  • НМУнун орт коопсуздук нормаларына жооп бере тургандыгы боюнча АКТ

  • Санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге, нормаларга жана гигиеналык нормативдерге дал келүүсү боюнча САНИТАРДЫК-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ АКТ