Сапат менеджмент тутуму

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин сапат менеджмент тутуму НМУнун окумуштуулар кеңешинин 2017-жылдын 5-апрелдеги отурумунда (протокол №5) бекитилип, ректордун 2017-жылдын 19-апрелиндеги №01-12/138 буйругу менен ишке киргизилген.

 

Сапат менеджмент тутумунун негизги милдеттери

Сапат багытындагы милдеттер, НМУнун жалпы милдеттери менен төп келет.
Стратегиялык милдеттер:

 • Билим берүү кызматын колдонуучулардын канааттануу деңгелинин көрсөткүчтөрүнө жетүү
 • Студенттердин иргөөнүн себептерин талдоо жана окуудан чыгып кетүү пайызын азайтуу.
 • Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка оруношуу көрсөткүчүн жогорулатуу
 • Мамлекеттик сыйлыктарды алган илимий-педагогикалык кадрлардын санын көбөйтүү
 • Билим берүүнүн жана сапат менеджмент тутумунун ишке киргизүүнүн натыйжасынын сапатын жогорулатуу
 • Профессордук-окутуучулук курамдын компетенттүүлүгүн жогорулатуу
 • Алынган патенттердин (гранттардын) санын көбөйтүү
 • НМУну, сапатуу адистерди даярдай ала турган уюм катары авторитетин жогорулатуу

Тактикалык милдеттер:

 • Сапатты аныктоо жана өз убагында кызмат көрсөтүү максатында, ресурстарга жана негизги процесстерге мониторинг жүргүзүү жана анализдөө, алдын алуу жана оңдоо иш аракеттерин иштеп чыгуу, талапка жооп бербегендерди аныктоо
 • НМУнун ишмердигинин жана анын натыйжаларынын сапат менеджмент тутумунун талаптарына жооп берүүсүн тастыктоо максатында ички текшерүүлөрдү (аудит) өткөрүү.
 • Сапат багытында максаттарга жетүүнү тастыктоо
 • Сапат менеджмент тутумун жумушчу абалында кармап туруу үчүн, анын иштөөсүн жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктап чыгуу
 • Талапка жооп бербеген процесстерди башкаруу: алдын алуу жана өзгөртүү киргизүү иш чараларын иштеп чыгуу
 • Ички текшерүүлөрдүн (аудит) жыйынтыгы менен аналитикалык отчетторду даярдоо
 • Документтерди жана жазууларды башкаруу: билим берүү ишмердигин, илимий жана чыгармачылык иштерди жөнгө салуучу нормативдик-усулдук камсыздоолорду иштеп чыгуу.

НМУнун сапат менеджмент тутуму, окуу жайлардагы негизги процесстерге туура келгендей болуп структуралаштырылып, эл аралык ISO 9000-2001 стандарттарынын талаптарын камтыйт.

Сапат менеджмент тутумунун модели

Негизги процесстердин бири бирине болгон байланышы

Сапат менеджмент тутумунун негизги документтери

1. ЖЕТЕКТӨӨЧҮ ПРОЦЕССТЕР

2. НЕГИЗГИ ПРОЦЕССТЕР

3. КАМСЫЗДООЧУ ПРОЦЕССТЕР

4. МОНИТОРИНГ ЖҮГҮЗҮҮ, ӨЛЧӨӨ, АНАЛИЗДӨӨ ПРОЦЕССТЕРИ

 

Документтердин типтеринин кыркартылышы


Документтердин типтеринин мааниси

НМУ

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети

НД

Нормативдик документ

КН

Кызматтык нускама

ДП

Документтештирилген процесур

УН

Усулдук нускама

УС

Усулдук сунуштамалар

ЖИ

Жумушчу нускама

ЖЖ

Жалпы университеттик жобо

ЖС

Жетекчиликтин саясаты

ПЛ

Пландар

СК

Сапат боюнча колдонмо

УСТ

Университеттин стандарты

УД

Уюштуруу документи

АС

Аракеттердин стратегиясы1. ЖЕТЕКТӨӨЧҮ ПРОЦЕССТЕР


Нормативдик документтердин аталышыНД тибиШифр

1

НМУнун уставы

УД

УД 1.01

2

НМУнун билим берүүнүн сапатынын менеджмент системасы жөнүндө

ЖЖ

ЖЖ 1.02

3

Сапат боюнча колдонмо

СК

СК 1.03

4

Сапат областы боюнча жетекчиликтин саясаты

ЖС

ЖС 1.04

5

НМУнун окумуштуулар кеңешин шайлоо боюнча

ЖЖ

ПО 1.05

6

НМУнун уюшуу структурасы

УД

УД 1.06

7

НМУнун өнүгүү стратегиялык планы

ПЛ

ПЛ 1.07

8

Ички аудит

УСТ

УСТ 1.08

9

Жетекчилик тараптан анализ жүргүзүү

ЖЖ

ЖЖ 1.09

10

Коомго маалымат берүү

ЖЖ

ЖЖ 1.10

11

Билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча түзүмдөрдүн ыйгарым укуктуу
өкүлү жөнүндө

ЖЖ

ПО 1.11

12

Университеттин инфраструктурасын башкаруу

УСТ

СТУ 1.12

13

Жогорку профессионалдык билимдин билим берүү программаларын (ЖПБ ББП)
ишке ашыруудагы окуу процессин пландоо.

ЖЖ

ЖЖ 1.13

14

Профессионалдык билим берүүнүн сапатын пландоону башкаруу

УСТ

УСТ 1.14

15

Процесстердин жана ресурстардын менеджменти

ЖЖ

ЖЖ 1.15

16

НМУнун тарбия иштери боюнча багыттары

АС

АС 1.16


2. НЕГИЗГИ ПРОЦЕССТЕР

1

Билим берүү программаларын (ББП) долбоорлоо жана иштеп чыгуу.

УН

УН 2.01

2

ББПнын жумушчу окуу пландарына сунушталган дисциплиналарынын структурасы.

МР

МР 2.02

3

ББП боюнча билим берүү ишмердүүлүктү ишке ашыруунун жана уюштуруунун тартиби.

ЖЖ

ПО 2.03

4

Окуу пландарын иштеп чыгуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби.

ЖЖ

ПО 2.04

5

Багыттардын (адистиктердин) окуу пландары

ПЛ

ПЛ 2.05

6

Профессордук-окутуучулук курамдын педагогикалык окуу жүктөмдөрүн эсептөө жана пландоо үчүн убакыттын ченемдери.

УН

УН 2.06

7

Кафедралардын профессордук-окутуучулук курамынын штаттык расписаниесин эсептөө жөнүндөгү

ЖЖ

ЖЖ 2.07

8

Кафедранын ишинин көлөмүн эсептөө

ЖЖ

ПО 2.08

9

Кафедранын саатык ченем фонду

ЖЖ

ПО 2.09

10

Факультет жөнүндө

ЖЖ

ПО 2.10

11

Кафедра жөнүндө

ЖЖ

ПО 2.11

12

Профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу

ЖЖ

ПО 2.12

13

Студенттердин практикасы жөнүндө

ЖЖ

ПО 2.13

14

НМУнун аспиранттарынын илимий жетекчилиги жөнүндө

ЖЖ

ПО 2.14

15

НМУнун аспирантурасында окууну уюштуруу жөнүндө

ЖЖ

ПО 2.15

16

Аспиранттардын педагогикалык практикасын уюштуруу жөнүндө

ЖЖ

ПО 2.16

17

НМУнун аспиранттары жүргүзүүчү илимий изилдөөлөр жөнүндө

ЖЖ

ПО 2.17

18

НМУнун илимий кызматкерлердин,  окутуучулардын, аспиранттардын жана студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн уюштуруу

ЖЖ

ПО 2.18

19

НМУнун студенттик академиялык тайпаларынын куратору жөнүндө.

ЖЖ

ПО 2.19

3. КАМСЫЗДООЧУ ПРОЦЕССТЕР

1

НМУга абитуриенттерди кабылалуунун эрежелери

ЖЖ

ПО 3.01

2

НМУга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.02

3

НМУга чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуу сынактары жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.03

4

НМУнун жогорку билим берүү программаларына орто жана жогорку кесиптик билими бар адамдарды кабыл алуунун тартиби

ЖЖ

ПО 3.04

5

НМУга абитуриенттерди максаттуу кабыл алуу жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.05

6

НМУга орто жана жогоркукесиптик билимдүү адамдарды кабылалуу боюнча административдик комиссия жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.06

7

Документтерди башкаруу

УСТ

УСТ 3.07

8

Жазууларды башкаруу

УСТ

УСТ 3.08

9

Персоналды башкаруу

УСТ

УСТ 3.09

10

НМУда профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.10

11

НМУнун билим берүү программасынын окуу дисциплиналарынын окуу-методикалык комплекси жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.11

12

Студенттердин иштери. Түрлөрү, мазмуунуна жана түзүлүшүнө коюлган талаптар

УСТ

УСТ 3.12

13

Ички эмгек тартибинин эрежелери

ЖЖ

ПО 3.13

14

Окуу-методикалык кеңеш жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.14

15

НМУнун даярдоо багыттарынын ББП библиотекалык маалымат ресурстары менен камсыздоонун регламенти

ЖЖ

ПО 3.15

16

НМУнун китепканасын колдонуунун тартиби

ЖЖ

ПО 3.16

17

НМУнун электрондук китепканасы жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.17

18

Структуралык түзүмдөрдүн жобосун жана кызматтык нускамаларды түзүүгө, мазмунуна, бекитүүгө болгон жалпы талаптар.

УН

УН 3.18

19

Структуралык түзүмдөрдүн жоболору

ЖЖ

ЖЖ 3.19:nn

20

Кызматтык нускамалар

КН

КН 3.20:nn

21

Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускама

УН

УН 3.19

22

НМУнун студенттер жана жаштар союзу жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.20

23

НМУнун жатаканасы жөнүндө.

ЖЖ

ПО 3.21

24

НМУнун расмий маалымат сайты жөнүндө

ЖЖ

ПО 3.22

25

НМУнун AVN маалыматтык системасы жөнүндө

ЖЖ

ЖЖ 3.25

26

НМУнун студенттеринин экзамендик баракча үчүн төлөмдөрүн кабыл алуу жана баракчаларды каттоонун тартиби

ЖИ

ЖИ 3.26

 


4. МОНИТОРИНГ ЖҮГҮЗҮҮ, ӨЛЧӨӨ, АНАЛИЗДӨӨ ПРОЦЕССТЕРИ

1

Студенттердин билимин рейтинг менен баалоо системасы жөнүндө.

ЖЖ

ЖЖ 4.01

2

Студенттерин учурдагы контролдоо жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү боюнча баалоо каразаттарынын базасы жөнүндө

ЖЖ

ЖЖ 4.02

3

Өлчөө жана мониторинг жүргүзүү каражаттарын башкаруу

МИ

МИ 4.03

4

Студенттерин учурдагы контролдоо жана орто аралыктыкаттестацияны жүргүзүү жөнүндө

ЖЖ

ЖЖ 4.04

5

Бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө

ЖЖ

ЖЖ 4.05

6

Студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жанаокууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө

ЖЖ

ЖЖ 4.06

7

Факультеттердин жана кафедралардын ишмердигин текшерүүнүн тартиби

ЖЖ

ЖЖ 4.07

8

Окуу дисциплинасы боюнча билим берүү процессинин сапатын контролдоо

ЖЖ

ЖЖ 4.08

9

Алдын алуу жана өзгөртүү киргизүү иш чаралары

УСТ

УСТ 4.09

10

Талапка жооп бербеген продукцияны башкаруу

УСТ

УСТ 4.10

11

Студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн жана уюмдардын, окутуучулардын жана кызматчылардын канааттануусунун мониторинги

ЖЖ

ЖЖ 4.11

12

Сабактарды текшерүү жана өз-ара катышуу жөнүндө

ЖЖ

ЖЖ 4.12

13

НМУнун окутуучуларынын, кафедралардын, факультеттердин
ишмердуулугунунэффективдүүлүгүнүн деңгээлин баалоо боюнча

ЖЖ

ЖЖ 4.13